Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka z siedzibą w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B. Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iod@mbp.kalisz.pl, tel 62 757 34 30.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie Państwu korzystania z zasobów Biblioteki.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez Państwa przy zapisie do Biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 5 lat od rezygnacji z usług bibliotecznych. W przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzyskania ich kopii, przenoszenia danych do innego administratora, usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych oraz ograniczenia przetwarzania w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi serwisu oprogramowania bibliotecznego.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz w Regulaminie usługi Tom w Dom są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane są prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.